Дәріс сабақтарының мазмұны. Пәні: «Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар»

Жұмыс оқу бағдарламасы

Пәні: «Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар»

Мамандығы: 5В050800 «Есеп және аудит»

Оқу түрі: Күндізгі

Курсы: 3

Семестр: 6

Берілген кредит саны: 4

Оның ішінде:

Лекция - 20 сағат

практикалық сабақ - 20 сағат

Зертханалық – 40 сағат

БАОӨЖ - 20 сағат

Оқытушылар: Айтманбетова Р.К.

Досмаилов А.Б.

Баймаханова А.А.

Қызылорда, 2013 жыл

Пән бағдарламасы «Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар» пәнінің оқу бағдарламасы негізінде жасалды. Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, Қызылорда 2013 ж.

Жұмыс оқу бағдарламаны дайындаған: аға оқытушы Айтманбетова Р.К., оқытушылар Досмаилов А.Б., Баймаханова А.А.

Білім алушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы «Есеп және аудит» кафедрасының мәжілісінде талқыланды.

Хаттама №____ «_____»____________2013 жыл

Кафедра меңгерушісі: э.ғ.к, Аймағамбетова А.Д ______________

Білім алушыға арналған жұмыс оқу бағдарламасы(Sуllabus) «1С:Бухгалтерия» пәні бойынша «Тарих, құқық және экономика» институтының жұмыс оқу жоспарлары және оқу бағдарламалары комитеті мәжілісінде қаралып, бекітілді.

хаттама № ___ ''____'' ___________ 2013ж.

Комитет төрағасының міндетін атқарушы:________________Ибраев У.С.

ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

1. Пән туралы мәліметтер. Нарықтық экономиканың қатаң талаптарының бірі - экономикалық кадрларды кәсіптік оқыту және дайындау жүйесінің нарық талаптары мен заңдылығына сәйкес болуында. Сондықтан бұл мамандарды дайындау процесі осы талаптарға сай пәндер бойынша білімдердің қажетті мөлшерде алынуын қамтамасыз етуі қажет. «Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар» - бұл қолданулуы мүмкіндігі кең спектрлі шағын кәсіпорындардан бастап өте ірі кәсіпорындарға дейін, өндірістік, өндірістік емес, құрылыс, сауда- әр түрлі жұмыс саласына бағытталған әмбебап бухгалтерлік бағдарлама. Берілген курс «Бухгалтерлік есеп қағидалары», «Қаржылық есеп 1» және тағы басқа жетекші пәндермен тығыз байланысты. Болашақтағы мамандар үшін барлық теориялық білім мен тәжірибесінің жиынтығын беру курстың мақсаты және міндеттерімен анықталады.2. Пререквизиттер. Бухгалтерлік есеп қағидалары, Қаржылық есеп 1

3. Постреквизиттер. Мұнай саласындағы бухгалтерлік есеп, Бюджеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп.

4. Пәннің қысқаша мазмұны. «Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар» пәнін оқыту мақсаты - студенттердің мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес білім алуын, жұмыс істеу дағдыларын үйренуін қамтамасыз ету және жүйелік ойлау қабілетін дамыту, өмірлік көзқарасын қалыптастыру.«Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар» арнайы курсы студенттерді бухгалтерлік есептің түрлі бөлімдерінде компьютерді қолдану мүмкіндіктерімен таныстырады. Пәннің негізгі міндеттері:

- шаруашылық операцияларының уақтылы есепке алынуын автоматтандыру;

- студенттерді қазіргі заманғы озық әмбебап бағдарламаның құрылымымен таныстыру және олардың осы бағдарламамен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру;- барлық құжаттардың бағдарламаға енгізілуін бақылау;

- бухгалтер жұмысын барынша автоматтандыру.

Оқу жоспарының көшірмесі

Курсы Семестр Кредит саны Лекциялық сабақ Практикалық сабақ Зертханалық сабақ БАОӨЖ БАӨЖ Бақылау түрі
емтихан

Дәрістік, практикалық және зертханалық сабақтарының күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Дәріс сабақтарының мазмұны

Апта Дәріс тақырыптары Сағат саны Қолданылатын көрнекі құралдар және тағы басқа материалдық-техникалық жабдықтар Дәріс өткізудің әдістері Қолданылатын әдебиеттер
№1 лекция «1С: Бухгалтерия» жүйесінің тұжырымдамасы Бағдарлама жүйесі оны қолдану әдістерін көрсету Сұрақ-жауап, негізгі ұғымдарды түсіндіру 1.Таттибаев К.М. 1С: Бухгалтерия с МСФО для Казахстана –Учебно-практическое пособие,.-Алматы: ТОО «Издательство Экономика», 2009г. 110 стр.
№2 лекция Константтар Константтарды құру тәртібін және жұмыс істеу әдістерін көрсету Сұрақ-жауап, негізгі ұғымдарды түсіндіру 1.Чистов Д.В. Основы компьютерной бухгалтерии. Учебный практикум по ведению бухгалтерского учета в программе “1С:Бухгалтерия”.-М.: Компьютер пресс, 2011 2.Таттибаев К.М. 1С: Бухгалтерия с МСФО для Казахстана –Учебно-практическое пособие,.-Алматы: ТОО «Издательство Экономика», 2009г. 110 стр.
№3 лекция Анықтамалар Анықтамалар, көп деңгейлі анықтамаларды құру тәртібін, қолдану аясымен таныстыру Сұрақ-жауап, негізгі ұғымдарға анықтама беру 1.Таттибаев К.М. 1С: Бухгалтерия с МСФО для Казахстана –Учебно-практическое пособие,.-Алматы: ТОО «Издательство Экономика», 2009 1С:Бухгалтерия 8.2” Руководство по ведению учета. М.: Фирма “1С”, 2011г.
№4 лекция Құжаттар мен құжаттар журналы Құжаттарды енгізу үлгілерін, құжаттар журналын және жұмыс істеуді көрсету Сұрақ-жауап, негізгі ұғымдарға анықтама беру 1.Таттибаев К.М. 1С: Бухгалтерия с МСФО для Казахстана –Учебно-практическое пособие,.-Алматы: ТОО «Издательство Экономика», 2009г. 110 стр. 1С:Бухгалтерия 8.2” Руководство по ведению учета. М.: Фирма “1С”, 2011г.
№5 лекция Кадр есебі Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау, жұмыстан босату,кадрларды енгізумен таныстыру Сұрақ-жауап 1.Таттибаев К.М. 1С: Бухгалтерия с МСФО для Казахстана –Учебно-практическое пособие,.-Алматы: ТОО «Издательство Экономика», 2009г. 110 стр. 2. 1С:Бухгалтерия”. – М.: Компьютер пресс, 2010
№6 лекция Еңбекақыны есептеу және төлеу Еңбекақыны есептеу әдістерін, ұстап қалу, ведомості құру үлгілерімен таныстыру Сұрақ-жауап 1.Таттибаев К.М. 1С: Бухгалтерия с МСФО для Казахстана –Учебно-практическое пособие,.-Алматы: ТОО «Издательство Экономика», 2009г. 110 стр. 2.Проскурина В.П., Бухгалтерлік есеп «басынан бастап», Алматы 2010 ж
№7 лекция Ақша қаражаттарының есебі және есеп беретін тұлғалармен есеп айырысу Кіріс және шығыс ордерлерінің үлгілерін, толтыру әдістерін көрсету Сұрақ-жауап 1.Проскурина В.П., Бухгалтерлік есеп «басынан бастап», Алматы 2010 ж 2.Таттибаев К.М. 1С: Бухгалтерия с МСФО для Казахстана –Учебно-практическое пособие,.-Алматы: ТОО «Издательство Экономика», 2009г. 110 стр.
№8 лекция Тіркелген активтердің есебі Тіркелген активтерді қабылдау актілерін толтыру, амортизацияны есептеу әдістерімен таныстыру Сұрақ-жауап 1.Проскурина В.П., Бухгалтерлік есеп «басынан бастап», Алматы 2010 ж 2.Таттибаев К.М. 1С: Бухгалтерия с МСФО для Казахстана –Учебно-практическое пособие,.-Алматы: ТОО «Издательство Экономика», 2009г. 110 стр.
№9 лекция Материалдар есебі Материалдарды қабылдау-сату актілері,накладной толтыру үлгілерін көрсету Сұрақ-жауап 1.Чистов Д.В. Основы компьютерной бухгалтерии. Учебный практикум по ведению бухгалтерского учета в программе “1С:Бухгалтерия”.-М.: Компьютер пресс, 2011
№10 лекция Тауарлар есебі Тауарларды қабылдау-сату актілері,накладной толтыру үлгілерін көрсету Сұрақ-жауап 1.Таттибаев К.М. 1С: Бухгалтерия с МСФО для Казахстана –Учебно-практическое пособие,.-Алматы: ТОО «Издательство Экономика», 2009г. 110 стр.
№11 лекция Дайын өнім және өндіріс есебі Өндірісте дайын өнімді өндіруге кеткен шығындардың жіктелімін көрсету Сұрақ-жауап 1.Проскурина В.П., Бухгалтерлік есеп «басынан бастап», Алматы 2010 ж 2.Таттибаев К.М. 1С: Бухгалтерия с МСФО для Казахстана –Учебно-практическое пособие,.-Алматы: ТОО «Издательство Экономика», 2009г. 110 стр
№12 лекция Регламенттелінген есеп берулер Бухгалтерлік құжаттарды құрудың негізгі үлгілерімен танысу Сұрақ-жауап 1.Таттибаев К.М. 1С: Бухгалтерия с МСФО для Казахстана –Учебно-практическое пособие,.-Алматы: ТОО «Издательство Экономика», 2009г. 110 стр. 2.“1С:Бухгалтерия 8.2” Руководство по ведению учета. М.: Фирма “1С”, 2011г.
№13 лекция Мамандандырылєан есептер Бухгалтерлік балансты жасақтау, оның үлгілерімен танысу Сұрақ-жауап 1.Таттибаев К.М. 1С: Бухгалтерия с МСФО для Казахстана –Учебно-практическое пособие,.-Алматы: ТОО «Издательство Экономика», 2009г. 110 стр. 2.“1С:Бухгалтерия 8.2” Руководство по ведению учета. М.: Фирма “1С”, 2011г.
14-15 №14-15 лекция Стандартты есептер Сұрақ - жауап, кестелер құру Сұрақ-жауап 1.Таттибаев К.М. 1С: Бухгалтерия с МСФО для Казахстана –Учебно-практическое пособие,.-Алматы: ТОО «Издательство Экономика», 2009г. 110 стр. 2.“1С:Бухгалтерия 8.2” Руководство по ведению учета. М.: Фирма “1С”, 2011г.


6957026885746258.html
6957076651368314.html
    PR.RU™