Індивідуальні завдання

Тема 1.Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки, види

Питання для самостійної підготовки:

1. Господарче забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів;

2. Правове становище підприємства художніх промислів;

3. Основні ознаки інноваційного підприємства;

4. Правове становище комунального унітарного підприємства;

5. Правовий статус підприємств об’єднань громадян, релігійних

організацій;

6. Майнова основа діяльності підприємства

Основні поняття:

Суб’єкти господарського права, суб’єкти господарювання, учасники господарсько-правових відносин, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування наділені господарською компетенцією, підприємство, унітарне підприємство, корпоративне підприємство, державне комерційне підприємство, казенне підприємство, комунальне некомерційне підприємство, інноваційне підприємство, майно підприємства.

Задача

Казенне підприємство «Іскра» не змогло розрахуватися з постачальниками комплектуючих виробів, необхідних для виробництва його продукції, що спричинило подання постачальниками позовів до суду про стягнення заборгованості казенного підприємства.

На яке майно казенного підприємства може бути звернено стягнення? На якому правовому титулі державне майно закріплюється за казенним підприємством? У чому полягає зміст цього титулу?

Тема 2.Порядок створення та припинення суб’єктів господарювання

Питання для самостійної підготовки:

1. Підстави для відмови в проведенні державної реєстрації (для юридичних та фізичних осіб-підприємців);

2. Порядок зміни реєстраційних даних суб’єкта господарювання;

3. Санація: поняття, порядок проведення, наслідки;

4. Мирова угода як спосіб припинення провадження справи про банкрутство;

5. Черговість задоволення вимог кредиторів у разі добровільної ліквідації суб’єкта господарювання;

6. Черговість задоволення вимог кредиторів у разі оголошення суб’єкта господарювання банкрутом;

7. Підприємства, які не можуть бути ліквідовані шляхом банкрутства;

8. Судові засідання у справі про банкрутство.

Основні поняття:

Державна реєстрація суб’єктів господарювання, легалізація господарської діяльності, юридична особа, господарська організація, фізична особа-підприємець, ліквідація суб’єкта господарювання, банкрутство, санація, мирова угода.

Задача

Двоє фізичних осіб вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю, подавши всі необхідні документи до державного реєстратора. Але працівник органу реєстрації відмо­вив їм, посилаючись на ст. 63 Закону України «Про господарські товариства», згідно з якою ревізійна комісія, що утворюється збо­рами учасників товариства з їх числа, повинна налічувати не мен­ше трьох осіб.Які документи подаються для державної реєстрації товарист­ва з обмеженою відповідальністю?

Чи правомірна відмова державного реєстратора? Якою повинна бути мінімальна кількість учасників товариства з обмеже­ною відповідальністю?

Чи є підстави для розгляду спору в суді?

Тема 3.Поняття та правові ознаки господарських товариств

Питання для самостійної підготовки:

1. Сутність корпоративних прав;

2. Особливості правового статусу товариства з додатковою відповідальністю;

3. Компетенція загальних зборів акціонерного товариства;

4. Порядок скликання загальних зборів акціонерного товариства;

5. Загальна характеристика процедури лістингу;

6. Сутність кумулятивного голосування та способи прийняття рішень в акціонерному товаристві;

7. Перший публічний продаж акцій акціонерного товариства;

8. Види акцій в акціонерному товаристві;

9. Компетенція наглядової ради акціонерного товариства;

10. Особливості відповідальності учасників повного товариства;

11. Органи управління повного товариства;

12. Підстави ліквідації повного товариства;

13. Статутний капітал командитного товариства;

14. Учасники командитного товариства.

Основні поняття:

Господарське товариство, органи управління господарського товариства (загальні збори учасників (засновників), наглядова рада, виконавчий орган, ревізійна комісія тощо), товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство, повне товариство, командитне товариство, корпоративні права, акція, кумулятивне голосування, афілійована особа, повний учасник, вкладники.

Задача

Один із учасників товариства з обмеженою відповідальністю виїхав за кордон на постійне місце проживання. Решта учасників вирішила виключити його зі складу ТОВ та ввес­ти іншу особу. Прийнявши відповідне рішення і склавши прото­кол, вони звернулися до державного реєстратора із проханням зареєстру­вати зміни до установчих документів, але їм було відмовлено із по­силанням на те, що вивести учасника можна лише за його згоди.Чи правомірна відмова державного реєстратора?

Яким чином можна довести, що учасник систематично не ви­конує обов'язки, покладені на нього товариством?

Що робити з часткою в статутному капіталі учасника, який виїхав за кордон?

Тема 4.Фізична особа – підприємець. Кооператив як підприємство колективної власності

Питання для самостійної підготовки:

1. Випадки емансипації неповнолітніх як підстава їх реєстрації як підприємців;

2. Обмеження фізичної особи на здійснення нею підприємницької діяльності;

3. Відповідальність фізичної особи-підприємця за зобов’язаннями, яки виникли у зв’язку із здійсненням нею господарської діяльності;

4. Юридична особа та фізична особа-підприємець: відмінності у правовому статусі;

5. Відповідальність членів кооперативу;

6. Підстави та порядок вибуття члена кооперативу;

7. Фонди кооперативу: види, порядок формування;

8. Особливості правового статусу обслуговуючого кооперативу;

9. Характерні риси споживчого кооперативу;

10. Сільськогосподарський кооператив: поняття, види;

11. Члени фермерського господарства;

12. Порядок та умови створення фермерського господарства.

Основні поняття:

Фізична особа-підприємець, правосуб’єктність фізичної особи, кооператив, виробничий кооператив, споживчий кооператив, обслуговуючий кооператив, сільськогосподарський кооператив, фонди кооперативу, фермерське господарство, члени фермерського господарства, родинні зв’язки членів фермерського господарства.

Задача

Громадянин України Санько О.Д. здійснює безпосередню самостійну, систематичну на власний ризик діяльність з надання посередницьких послуг з метою отримання прибутку.

Чи є Санько О.Д. суб’єктом господарського права? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України.

За яких умов фізична особа набуває статусу суб’єкта господарського права?

Задача

Члени виробничого кооперативу на загальних зборах прийняли рішення про заснування дочірнього підприємства у формі публічного акціонерного товариства.

Чи можливо це здійснити? Аргументуйте свою відповідь.

Тема 5.Правове становище окремих видів суб’єктів господарської діяльності

Питання для самостійної підготовки:

1. Особливості правового статусу державних та комунальних господарських об’єднань;

2. Відмінні та загальні риси господарського об’єднання та господарського товариства;

3. Асоційоване підприємство: поняття, ознаки;

4. Проста та вирішальна залежність між асоційованими підприємствами;

5. Цілі холдингової компанії;

6. Порядок здійснення керівництва дочірнім підприємством холдинговою компанією;

7. Поняття іноземних інвестицій як майнової основи діяльності підприємства з іноземними інвестиціями та іноземного підприємства;

8. Державна реєстрація іноземного підприємства в Україні;

9. Правові основи здійснення господарської діяльності іноземним підприємством;

10. Правове становище колективного сільського господарського підприємства;

11. Підприємства об’єднань громадян: поняття, правове регулювання, ознаки;

12. Поняття та ознаки спільного підприємства;

13. Суб’єкт некомерційної господар­ської діяльності (неприбуткова організація): поняття, правове регулювання, особливості;

14. Правовий статус суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність в окремих галузях економіки:

- Банківські та інші фінансові установи;

- Страхові компанії;

- Будівельні корпорації;

- Підприємства громадського харчування та побутових послуг;

- Підприємства промислового виробництва.

Основні поняття:

Господарське об’єднання, державне (комунальне) господарське об’єднання, об’єднання підприємств, асоціація, корпорація, концерн, консорціум, трест, картель, холдингова компанія, дочірнє підприємство, асоційоване підприємство, проста і вирішальна залежність, підприємство з іноземними інвестиціями, іноземне підприємство, іноземні інвестиції, колективне сільськогосподарське підприємство, спільне підприємство, приватне підприємство, орендне підприємство, підприємство об’єднань громадян, неприбуткова організація.

Задача

До господарського суду звернулася Холдингова компанія «Київміськбуд» з позовною заявою про врегулювання розбіжностей, які виникли при зміні договору про компенсаційні виплати на утримання житлового фонду між Житловим управлінням «Центральне» та ПАТ «Київбудтранс». Матеріалами справи було встановлено, що управління «Центральне» є відособленим підрозділом ХК «Київміськбуд», діє на підставі Положення, відповідно до якого має право укладати від свого імені договори, та має власний поточний рахунок, ідентифікаційний код та круглу печатку.

Господарський суд, керуючись ч. 1 ст. 207 Господарського кодексу України, визнав договір між Житловим управлінням «Центральне» та ПАТ «Київбудтранс» недійсним, мотивуючи своє рішення тим, що договір мав укладатися Житловим управлінням від імені ХК «Київміськбуд», а не від власного імені.

Дайте правову оцінку рішенню суду. Відповідь мотивуйте.

Задача

Громадяни Карпенко та Марущак створили приватне підприємство «ЗДУ». Через деякий час Карпенко, який сам провадив підприємницьку діяльність як фізична особа-підприємець, зіткнувся з неможливістю розрахуватися з кредиторами за власними зобов’язаннями. Кредитори почали вимагати задоволення своїх вимог за рахунок частки майна приватного підприємства «ЗДУ», належної Карпенку і подали відповідний позов до суду. Карпенко та Марущак заперечували проти позову, вказуючи, що майно приватного підприємства належить тільки цьому підприємству як самостійному суб’єкту господарювання, і не може використовуватися для задоволення вимог кредиторів за власними зобов’язаннями засновника підприємства.

Визначте особливості правового становища приватного підприємства. Який правовий режим має його майно? Вирішіть спір.

Тема 6.Основи юридичного супроводу діяльності суб’єктів господарювання

Питання для самостійної підготовки:

1. Відповідальність суб’єктів господарювання за недодержання вимог щодо ліцензування;

2. Суб’єкти господарювання, які звільняються від сплати за торговий патент;

3. Види торгових патентів;

4. Суб’єкти дозвільної системи;

5. Принципи дозвільних процедур;

6. Сфери державного контролю і нагляду;

7. Підстави проведення позапланових контрольних заходів;

8. Самозахист як спосіб захисту прав суб’єкта господарювання;

9. Правовий режим інформації з обмеженим доступом у сфері господарювання;

10. Поняття та захист ділової репутації суб’єкта господарювання;

11. Основні елементи системи захисту суб’єкта господарювання від рейдерства;

12. Засади адміністративного захисту суб’єктів господарювання.

Основні поняття:

Ліцензування господарської діяльності, патентування, торговий патент, дозвільна система, дозвільні процедури, дозвільні органи, державний контроль і нагляд, контрольні заходи, планові (позапланові) перевірки, камеральна перевірка, захист прав суб’єктів господарювання, способи захисту прав суб’єктів господарювання, самозахист, позасудовий захист, судовий захист, інформація з обмеженим доступом, комерційна таємниця, ділова репутація, рейдерство.

Задача

У 2001 р. під час перевірки діяльності підприєм­ства, що здійснювало оптовий продаж фотоапаратів, плівок та інших фотоматеріалів, податковий інспектор виявив, що зазначена діяльність здійснювалася без ліцензії на оптову торгівлю непродо­вольчими товарами. Згодом податкова інспекція подала позов до господарського суду про визнання всіх укладених підприємством угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ним за цими угодами.

Чи мають право органи податкової служби перевіряти на­явність ліцензій та подавати позови до підприємств про визнання укладених без наявності ліцензій договорів недійсними?

Чи правомірні вимоги податкової служби про необхідність придбання ліцензії на оптову торгівлю фотоапаратами та відповідними матеріалами?

Яке рішення має прийняти господарський суд?

Складання процесуальних документів

Вивчаючи відповідні теми курсу, студент повинен оволодіти навиками складання документів. Для цього використовуються збірники зразків процесуальних актів (документів). Якість складання цих актів перевіряє викладач.

Так, протягом вивчення навчальної дисципліни «Суб’єкти господарського права» студенти повинні скласти такі документи:

- Заповнити реєстраційну картку № 1 для реєстрації юридичної особи;

- Заповнити реєстраційну картку № 10 для реєстрації фізичної особи-підприємця;

- Заповнити реєстраційну картку № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- Заповнити реєстраційні картки № 7, 8, 9 на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи

- Скласти статут підприємства (ТОВ, АТ, виробничого кооперативу);

- Скласти засновницький договір (ПТ, КТ);

- Скласти протокол засідання засновників щодо прийняття рішення про створення підприємства.


7025464331620423.html
7025503386742745.html
    PR.RU™