Зерна, цукрового буряку, соняшнику;

Закони господарювання;

використання ресурсів;

управління господарством;

пізнання закономірностей.

5. Підприємництво – це:

самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання з метою досягнення економічних і соціальних результатів та отримання прибутку;

організаційно виокремлена та економічно самостійна основна (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виробляє продукцію;

операційна, фінансова та інвестиційна діяльність виробничих підрозділів, які розташовані на спільній території;

усі відповіді правильні.

6. Яке поняття, запровадив англійський вчений Річард Кантільон і розглядав його як особливу економічну функцію, важливою рисою якої є ризик:

фірма;

підприємництво;

управління;

організація праці.

7. Економічні загрози для підприємства за джерелом виникнення є:

тривалі та короткочасні;

внутрішні та зовнішні;

політичні та економічними;

локальні та соціальні.

8. Оберіть визначення, яке найбільш точно характеризує сутність підприємства:

систематична діяльність господарюючих суб'єктів з виробництва продукції, яка здійснюється на власний ризик з метою одержання прибутку;

організаційно виокремлена та економічно самостійна основна (первинна) ланка виробничої сфери народного господарства, що виробляє продукцію (виконує роботи або надає послуги);

сукупність виробничих підрозділів, які розташовані на спільній території;

організація, яка має власні основні фонди.

9. Метою функціонування підприємства на ринку є:

задоволення суспільних потреб у певних видах продукції та одержання прибутку;

насичення ринку певним видом продукції у максимально можливих обсягах;

отримання максимальної виручки;

зменшення безробіття.

10. До головних класифікаційних ознак видів підприємств відносять:

мета і характер діяльності;

спосіб утворення та національна приналежність капіталу;

форма власності та форма господарювання;

усі відповіді правильні.

11. Законодавчий акт, яким переважно регулюється господарська діяльність підприємств в Україні:

Законом України «Про підприємства в Україні»;

Господарський кодекс України;

Кримінальним та Податковим кодексами України;

Законом України «Про підприємництво».

12. Основний нормативно-правовий акт, яким регулюється державна реєстрація, діяльність, реорганізація та ліквідація суб’єктів підприємництва:Конституція України;

Закон України «Про господарські товариства»;

Закон України «Про підприємницьку діяльність в Україні»;

Господарський кодекс України.

13. До установчих документів суб’єкта господарювання не відносять:

наказ про облікову політику;

рішення про утворення підприємства;

засновницький договір;

статут.

14. За метою та характером діяльності виділяють такі види підприємств:

комерційні та некомерційні;

приватні та державні;

національні та іноземні;

унітарні та корпоративні.

15. Залежно від форми власності в Україні виділяють такі види підприємств:

приватні та державні;

приватні, колективні, комунальні, державні, підприємства, засновані на змішаній власності;

приватні, державні, кооперативні, комунальні;

приватні, акціонерні, державні, спільні.

16. Акціонерне товариство – це:

товариство, що має статутний фонд поділений на частки та учасники товариства несуть відповідальність за зобов’язаннями в межах своїх вкладів;

товариство, що має статутний фонд поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, яке несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків у межах вартості акцій, що їм належать;

товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном;

товариство, статутний фонд якого поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним та залученим майном.

17. Товариство з обмеженою відповідальністю – це:товариство, що має статутний фонд поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, а учасники товариства несуть відповідальність за зобов’язаннями в межах своїх вкладів;

товариство, що має статутний фонд поділений на визначену кількість акцій -однакової номінальної вартості;

господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, крім того несе повну відповідальність за своїми зобов'язаннями;

немає правильної відповіді.

18. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю за зобов’язаннями товариства відповідають:

у межах належних їм акцій;

у межах належних їм внесків;

у межах належних їм внесків, а за потребою і власним майном;

усім належним їм майном.

19. До великих підприємств в Україні відносять такі:

у яких чисельність працюючих понад 250 осіб, валовий дохід (виручка) від реалізації продукції перевищує 100 млн.грн за рік;

у яких чисельність працюючих понад 500 осіб, валовий дохід від реалізації продукції перевищує 10 млн. грн за рік;

у яких чисельність працюючих понад 100 осіб;

у яких валовий дохід від реалізації продукції перевищує 10 млн. грн за рік.

20. Структура підприємства – це:

внутрішній устрій конкретного підприємства, який характеризує склад підрозділів і систему зв’язків, підпорядкованості та взаємовідносин між ними;

самостійна, ініціативна та систематична діяльність господарюючих суб'єктів з виробництва продукції;

внутрішній устрій управління підприємством, який характеризує управлінський склад і систему зв’язків;

апарат управління підприємством.

21. Загальна структура підприємства включає:

допоміжні та обслуговуючі підрозділи;

виробничу структуру та організації, що обслуговують працівників підприємства;

підсобні промисли та господарства;

перелічені в усіх варіантах підрозділи.

22. Оберіть найбільш повний перелік функцій управління:

прийняття рішень та передання розпоряджень;

планування та контроль;

розрахунок економічного ефекту, аналіз господарської діяльності, підготовка бізнес-планів та їх реалізація;

організація, планування, координація, контроль, мотивація.

23. Організаційна структура управління підприємством – це:

форма системи управління, що визначає склад, взаємодії та підпорядкованість її елементів;

сукупність підрозділів підприємства;

апарат управління підприємством;

розподіл повноважень між працівниками апарату управління підприємством.

24. Види методів управління підприємством:

примусові та заохочувальні;

адміністративні, примусові, штрафні;

економічні, соціально-психологічні, організаційні;

вертикальні, горизонтальні, внутрішні та зовнішні.

25. Для вибору кращих рішень під час стратегічного планування використовуються такі показники ефективності:

відносні;

абсолютні;

вартісні;

структурні.

26. Планування діяльності підприємства – це:

аналіз перспектив розвитку підприємства порівняно з іншими підприємствами цієї самої галузі;

процес визначення цілей підприємства та найефективніших способів їх досягнення;

розрахунок майбутньої прибутковості виробництва;

порівняння основних показників його розвитку у звітному і базисному періодах.

27. Основні принципи планування:

необхідність та єдність;

безперервність та оптимальність;

точність та ефективність;

усі відповіді правильні.

28. Прогнозування діяльності підприємства передбачає:

вирішення ключових цілей підприємства;

проектування моделі майбутнього зовнішнього середовища підприємства;

адаптацію до мінливих умов середовища;

ймовірне оцінювання майбутнього стану підприємства та його середовища.

29. Визначте вид підприємства, до якого відносять особисті селянські господарства:

до комерційних;

до некомерційних;

до комунальних;

не відносять до підприємств.

30. Фермерське господарство є юридичною особою:

ні, оскільки має сімейний тип ведення бізнесу;

так, оскільки відповідає вимогам чинного законодавства щодо юридичних осіб;

ні, оскільки не відноситься до жодного виду підприємств;

ні, оскільки має малі розміри.

31. Особливими засобами виробництва в сільському господарстві виступають:

працівники сільського господарства;

живі організми (рослини і тварини);

сільськогосподарська техніка (трактори, комбайни тощо);

сільськогосподарські будівлі.

32.Робочий період з періодом виробництва в сільському господарстві співвідноситься таким чином:

завжди збігаються, оскільки це є головною особливістю галузі;

не збігаються, оскільки робочий період, пов’язаний з працею людини, не співпадає з природними процесами, які є також складовою процесу виробництва;

збігаються, як і у всіх галузях народного господарства;

усі відповіді правильні.

33. Спеціалізація виробництва – це:

якісна характеристика виробництва;

переважний розвиток однієї чи декількох галузей;

питома вага окремого виду товарної продукції;

кількість реалізованої основної продукції підприємства.

34. Визначають спеціалізацію підприємства за:

структурою витрат;

структурою основних виробничих фондів;

структурою товарної продукції;

номенклатурою виробів підприємства.

35. Коефіцієнт спеціалізації розраховується таким чином:

Кс = 100 / [S Рі * ( 2 * і – 1 ) ];

Кс = [ S Рі * ( 2 * і – 3 ) ] / 100;

Кс = 100 / [ S Р * і * ( 2 * і – 2 ) ];

Кс= [Рі * ( 2 * і – 3 ) ] / 100.

36. Виробничий напрям підприємства – це :

якісна характеристика спеціалізації, яка визначається за допомогою словесної формули;

переважний розвиток однієї чи декількох галузей;

структура виручки від реалізації продукції;

питома вага окремого виду продукції у загальній виручці від реалізації.

37. Укажіть, який тип відтворення підприємства не існує:

звужений;

Нульовий;

простий;

розширений.

38. Визначте показники, за якими оцінюють розмір підприємства:

середньорічна чисельність працівників та розмір річного прибутку;

середньорічна вартість активів підприємства та розмір річного доходу (виручки) від реалізації продукції;

річний розмір доходу (виручки) від реалізації продукції та середньорічна чисельність працівників;

розмір статутного капіталу.

39. Інтенсифікація– це :

відсоткове відношення прибутку до суми матеріально-грошових затрат, пов'язаних з виробництвом продукції;

процес додаткового вкладення більш досконалих засобів виробництва та кваліфікованої праці на одиницю виробничих ресурсів з метою збільшення виробництва продукції;

процес поступового перенесення вартості основних засобів на створювану продукцію;

система організаційно-правових та фінансово-економічних заходів, що спрямовані на запобігання банкрутству підприємства.

40. До показників рівня інтенсифікації відносять:

вихід валової продукції, валового доходу, чистого прибутку з розрахунку на одиницю виробничих ресурсів;

отримання валової продукції на одного середньорічного працівника;

середньорічну вартість необоротних та оборотних активів, розмір поточних (операційних) витрат та розмір енергопотужностей з розрахунку на одиницю виробничих ресурсів (земельних, трудових, матеріальних та фінансових);

отримання чистого прибутку на одного середньорічного працівника.

41. Показники, які відносять до показників ефективності інтенсифікації:

рівень рентабельності та норма прибутку;

середньорічна вартість необоротних та оборотних активів у розрахунку на одиницю земельної площі та одного середньорічного працівника;

обсяг поточних (операційних) витрат на одиницю земельної або виробничої площі;

витрати кормів на одну умовну голову великої рогатої худоби.

42. Земельні ресурси аграрних підприємств – це:

землі, які постійно використовуються в сільськогосподарському виробництві;

земельні ділянки, які постійно використовуються для випасання худоби;

землі сільськогосподарського призначення, що надані для потреб сільськогосподарського виробництва або призначені для таких цілей;

поля, на яких систематично вирощуються сільськогосподарські культури.

43. До головних особливостей землі як засобу виробництва відносять:

земля є продуктом природи і незмінним засобом виробництва;

земля територіально обмежена та має постійне місце розташування;

земля неоднорідна за якістю, не зношується та не погіршується в процесі раціонального використання;

усі відповіді правильні.

44. Рівень освоєності земель розраховується таким чином:

відношення площі ріллі до сільськогосподарських угідь і помножено на 100%;

відсоткове відношення площі сільськогосподарських угідь до загальної земельної площі;

відношення площі зрошувальних земель до сільськогосподарських угідь і помножено на 100%;

множення площі ріллі на площу сільськогосподарських угідь.

45. Рівень розораності землі визначається, як відношення:

площі ріллі до площі сільськогосподарських угідь і помноженої на 100%;

сільськогосподарських угідь до загальної земельної площі і помноженої на 100%;

коефіцієнта освоєності земель до сільськогосподарських угідь;

площі пасовищ до площі ріллі.

46. Вихід якої продукції розраховують на 100 га сільськогосподарських угідь:

молока;

вовни;

приросту живої маси всіх видів тварин (м’яса);

усі перераховані види продукції.

47. Показники, які відносять до вартісних показників ефективності використання земель:

обсяг виробництва валової продукції;

обсяг виробництва товарної продукції;

отримано на 100 га сільськогосподарських угідь валової продукції, чистого доходу та чистого прибутку;

розмір поточних (операційних) витрат на 100 га ріллі.

48. Вихід якої продукції розраховують на 100 га ріллі:

зерна, цукрового буряку, соняшнику;

молока, вовни, приросту живої маси всіх видів тварин (м’яса);

м’ясо птиці та яйця;

усі перераховані види продукції.

49. Визначте показники ефективності використання земельних ресурсів:

урожайність, отримано на 100 га сільськогосподарських угідь валової продукції, чистого доходу та чистого прибутку;

валовий та чистий прибуток;

продуктивність праці, фондовіддача, фондоозброєність;

вартість валової та товарної продукції рослинництва.

50. До трудових ресурсів підприємства відносяться:

частина працездатного населення, що за своїми віковими даними відповідає вимогам стосовно зайнятості у певній сфері діяльності;

сукупність робітників різних професійно-кваліфікаційних груп, які зайняті на підприємстві та входять до його спискового складу;

працездатне населення, діяльність якого спрямована на створення продукту;

сукупність керівників підприємства, що зайняті у виробництві продукції.

51. Трудовий потенціал підприємства – це:

можливий обсяг виробництва продукції за повної зайнятості трудових ресурсів підприємства;

резерв сільської робочої сили;

потенціал усієї сукупності працівників підприємства з урахуванням їх якісних та кількісних характеристик;

чисельність працівників, які можуть бути залучені у виробництво на певному підприємстві.

52. Укажіть показник, який не відносять до показників ефективності використання трудових ресурсів:

продуктивність та трудомісткість праці;

оплата 1 люд.-год. та середньомісячна заробітна плата;

коефіцієнт сезонності та розмах сезонності;

трудова активність та коефіцієнт використання трудових ресурсів.

53. Продуктивність праці на сільськогосподарському підприємстві розраховується як:

відношення вартості основних виробничих фондів до середньорічної чисельності робітників;

відношення вартості основних виробничих фондів до вартості валової продукції;

відношення вартості валової продукції до середньорічної чисельності робітників;

добуток вартості валової продукції на середньорічну чисельність робітників.

54. Трудомісткість виробництва одиниці продукції розраховується як:

відношення прямих затрат праці до кількості реалізованої продукції;

відношення прямих затрат праці до кількості виробленої продукції;

множення прямих затрат праці на кількість виробленої продукції;

усі відповіді правильні.

55. Якщо обсяг виробленого підприємством молока 2000 ц, середньорічна чисельність робітників 10 осіб, трудова активність одного робітника на рік 1000 люд.-год., то продуктивність праці (ПП) дорівнює:

ПП = 0,2 ц/люд.-год.;

ПП = 2,0 т/люд.-год.;

ПП = 5,0 люд.-год./ц;

ПП = 200 ц/люд.-год.

56. Якщо обсяг виробленої підприємством продукції 2,0 тис.ц, середньорічна чисельність робітників 10 осіб, трудова активність одного робітника на рік 1000 люд.-год., то трудомісткість (Тм) виробництва продукції дорівнює:

Тм = 5,0 люд.-год./ц;

Тм = 0,2 люд.-год./ц;

Тм = 20,0 ц/люд.-год;

Тм = 500 люд.-год./ц.

57. До службовців належать такі працівники:

фінансовий директор підприємства;

завідувач відділу продаж;

Секретар директора;

механік монтажного цеху.

58. Які категорії працівників виділяють за характером функцій:

керівники та спеціалісти;

робітники та службовці;

керівники та робітники;

керівники, спеціалісти, робітники та службовці.

59. Якщо на підприємстві було фактично відпрацьовано 9,0 тис. люд.-год., потенційний фонд робочого часу на кожного працівника становить 2000 люд.-год.; середньорічна чисельність працівників 5 осіб, то коефіцієнт використання робочого часу дорівнює:

0,9;

1,4;

2,0;

1,2.

60. Оберіть правильне продовження твердження: якщо коефіцієнт співвідношення індексу продуктивності праці та індексу її оплати більше одиниці, то:

створюються умови для збільшення собівартості одиниці продукції та зменшення прибутку;

створюються умови для зменшення собівартості одиниці продукції та збільшення прибутку;

створюються умови для збільшення собівартості одиниці продукції з одночасним збільшенням прибутку;

створюються умови для зменшення продуктивності праці та збільшення оплати праці.

61. Якщо: обсяг виробленого зерна 24 тис. т; середньорічна чисельність працівників, зайнятих у виробництві зерна 10 осіб, трудова активність за рік одного робітника у виробництві зерна становить 1200 люд.-год., то продуктивність праці у виробництві зерна (ППз) дорівнює:

ППз = 20 т/люд.-год.;

ППз = 130 т/люд.-год.;

ППз = 5 т/люд.-год.;

ППз = 2,0 т/люд.-год.

62. Мотивація працівників це:

сукупність мотивів і стимулів до оптимізації витрат робочого часу;

сукупність прогресивних форм праці;

процес заощадження ресурсів підприємства;

сукупність заходів, що стимулюють працівників до досягнення певних цілей.

63. Види методів мотивації трудової діяльності працівників такі:

прямі економічні та непрямі економічні;

грошові та заохочувальні;

прямі економічні, непрямі економічні, негрошові;

пільгові і загальні.

64. Якщо вартість валової продукції сільськогосподарського підприємства становить 720 тис.грн, реалізованої продукції 560 тис.грн, чисельність працівників 10 осіб, трудова активність за рік одного працівника становить 2000 люд.-год, то продуктивність праці на цьому підприємстві дорівнює:

120 грн. / люд.-год.;

36 грн./ люд.-год.;

280 грн./ люд.-год.;

144 грн./ люд.-год.

65. Якщо чисельність працівників збільшилася на 10% та обсяг виробництва зріс у 1,2 рази, то продуктивність праці на підприємстві:

підвищилась на 5%;

зменшилась на 15%;

підвищилась на 9%;

зменшилась на 1,5%.

66. Якщо чисельність працівників зменшилась на 20%, а обсяг виробництва збільшився у 1,2 рази, то продуктивність праці на підприємстві:

підвищилась на 5%;

зменшилась на 4%;

підвищилась на 50%;

зменшилась на 40%.

67. Номінальна заробітна плата – це:

грошова сума, яку одержує працівник за виконану роботу;

законодавчо зафіксовані тарифні розцінки і тарифні ставки;

мінімальний розмір заробітної плати, що має місце на підприємстві в певному періоді;

грошовий еквівалент матеріальних благ, які може придбати працівник.

68. Реальна заробітна плата – це:

сума основної і додаткової заробітної плати працівника;

грошовий вираз кількості товарів і послуг, які може придбати працівник за номінальну заробітну плату;

сума основної заробітної плати і виплат за преміальними та іншими мотиваційними системами;

співвідношення між рівнем заробітної плати працівника в базовому і звітному періодах.

69. Основна заробітна плата працівника – це:

виплати працівникові з фонду матеріального заохочення за досягнення підприємством високих кінцевих результатів роботи;

розмір оплати праці, який визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами;

розмір нарахованої заробітної плати;

доплати понад тарифні ставки.

70. Показник, який відносять до показників руху робочої сили на підприємстві:

коефіцієнт плинності;

коефіцієнт продуктивності;

коефіцієнт завантаження робочої сили в часі;

трудомісткість.

71. Якщо річний фонд оплати праці становить 360 тис.грн; середньорічна чисельність працівників 10 осіб, то середньомісячна заробітна плата по підприємству дорівнює:

36 тис.грн;

Грн.;

2,5 тис.грн;

20 грн.

72. Якщо місячний фонд оплати праці становить 22,0 тис. грн; чисельність працівників 10 осіб; відпрацьовано кожним працівником за місяць 110 годин, то погодинна оплата праці дорівнює:

Грн;

22,0 тис.грн;

2,0 грн;

11,0 грн.

73. Працівники, які не належать до складу керівників підприємства:

комерційний директор підприємства;

начальник відділу маркетингу;

головний бухгалтер;

економіст.

74. Рівень кваліфікації робітників визначається за:

категоріями;

посадами;

розрядами;

Ступенями.

75. Для збалансованого розвитку підприємства необхідно, щоб…:

темпи підвищення продуктивності праці випереджали темпи збільшення оплати праці;

темпи збільшення оплати праці випереджали темпи підвищення продуктивності праці;

темпи зменшення продуктивності праці випереджали темпи збільшення оплати праці;

темпи зменшення продуктивності праці відповідали темпам скорочення оплати праці.

76. Амортизація основних засобів – це:

вартість реалізації зношених і знятих з виробництва основних засобів;

процес поступового перенесення вартості основних засобів на вартість виробленої продукції;

сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язань у результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

процес швидкого перенесення вартості основних засобів на створювану продукцію.

77. До необоротних активів відносяться ресурси у такій формі:

матеріальна;

нематеріальна;

фінансова;

усі відповіді правильні.

78. Нематеріальні активи – це:

предмети праці, які не мають матеріальної форми і цілком споживаються у процесі виробництва;

активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та використовуються підприємством більше одного року з метою отримання економічних вигод;

активи підприємства, які призначені для споживання або реалізації впродовж фінансового року або операційного циклу;

оборотні активи підприємства, які використовуються з метою отримання прибутку.

79. Основні засоби підприємства – це:

засоби праці, виражені у вартісній формі, які використовуються у багатьох виробничих циклах, зберігають при цьому натуральну форму;

активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та використовуються підприємством більше одного року;

активи підприємства, які призначені для споживання або реалізації впродовж фінансового року або операційного циклу;

фонди, що обслуговують процес виробництва (готова продукція, товари, грошові кошти та їх еквіваленти).

80. Оберіть елементи виробництва, які відносять до основних засобів підприємства:

Будинки, споруди, машини;

постійні працівники підприємства;

патенти, ліцензії, програмне забезпечення;

насіння, пальне, добрива.

81. Фондоозброєність – це:

вартість валової продукції з розрахунку на 1 грн вартості основних фондів;

відношення вартості основних фондів до вартості валової продукції;

вартість основних фондів з розрахунку на одного середньорічного працівника;

вартість основних фондів з розрахунку на одиницю земельної (виробничої) площі.

82. Фондомісткість – це:

вартість валової продукції з розрахунку на 1 грн вартості основних фондів;

відношення вартості основних фондів до вартості валової продукції;

вартість основних фондів з розрахунку на одного середньорічного працівника;

усі відповіді правильні.

83. Загроза господарської діяльності– це:

збільшення витрат виробництва внаслідок коливань ринкової кон’юнктури;

процес виявлення потенційних економічних загроз і розробка адекватної системи заходів протидії;

ймовірна потенційна подія, настання якої може призвести до зниження, повної втрати прибутку або збитків;

грошовий вираз вартості втрачених активів підприємства.

84. Якщо вартість основних фондів на підприємстві зменшилась то за незмінних інших умов …

фондоозброєність збільшиться;

фондоозброєність зменшиться;

фондоозброєність не зміниться;

фондоозброєність залишиться на попередньому рівні.

85. Фондовіддача – це:

вартість основних фондів з розрахунку на одного середньорічного працівника;

вартість валової продукції у розрахунку на 1 грн вартості основних фондів;

відношення вартості основних фондів до вартості валової продукції;

добуток вартості валової продукції на вартість основних фондів.

86. Види зносу основних засобів:

фактичний та фізичний;

фізичний та моральний;

моральний та справедливий;

натуральний та моральний.

87. Первісна вартість основних фондів – це:

ринкова вартість на момент оцінювання;

вартість основних фондів після їх переоцінювання;

початкова вартість основних фондів, що вибувають з експлуатації.

фактична вартість основних фондів на момент придбання і взяття на облік.

88. Справедлива вартість основних фондів – це:

ринкова вартість на момент оцінювання;

вартість основних фондів після їх ліквідації;

сума, за якою може бути здійснений обмін активу в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

фактична вартість на момент придбання і взяття на баланс.

89. Оберіть показники, які характеризують стан основних фондів:

коефіцієнт відновлення;

коефіцієнт зносу;

коефіцієнт придатності;

усі перелічені показники.

90. Оберіть показники, які відносять до показників забезпеченості основними фондами:

фондомісткість та фондовіддача;

фондоозброєність та фондозабезпеченість;

норма прибутку та фондовіддача;

фондомісткість та матеріаломісткість.

91. Визначте коефіцієнт придатності основних фондів (у відсотках), якщо: середньорічна вартість основних фондів 20,0 млн.грн, амортизаційні відрахування дорівнюють 8 млн.грн:

60%;

40%;

28 млн.грн;

16%.

92. Визначте фондовіддачу (Фв), якщо: середньорічна вартість основних фондів становить 4,0 млн.грн; вартість виробленої продукції 12,0 млн.грн:

Фв = 0,41;

Фв = 7,0;

Фв = 4,2;

Фв = 3.

93. Підвищення коефіцієнта фондовіддачі з 0,34 до 0,40 засвідчує про:

зниження ефективності виробництва;

підвищення цін на продукцію підприємства;

подорожчання основних фондів;

підвищення ефективності використання основних фондів.

94. Коефіцієнт зносу основних фондів розраховується як:

відношення первісної вартості основних фондів до залишкової;

добуток норми амортизації на первісну вартість основних фондів;

відношення величини зносу до первісної вартості основних засобів;

різниця між первісною та ліквідаційною вартістю основних фондів.

95. Фонди обігу – це:


7193974511720661.html
7194010298339628.html
    PR.RU™